Ekshumacja zwłok


wykopana ziemia z grobu

Ekshumacja zwłok, czyli wydobycie ciała lub szczątków zmarłego z grobu, może być przeprowadzona w okresie od 16 października do 15 kwietnia. Inny termin wymaga specjalnej zgody Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Usługę realizujemy na wniosek zarówno najbliższych członków rodziny, czyli m.in. małżonka, dzieci, wnuków czy rodziców, jak i krewnych pobocznych, w tym braci i sióstr zmarłego oraz ich potomków. Wniosek może być umotywowany zmianą miejsca pochówku lub jego gruntownym remontem. Ponadto zwłoki ekshumujemy również na zarządzenie prokuratora lub sądu. W tej sytuacji potrzeba wydobycia ciała z grobu wynika zazwyczaj z konieczności przeprowadzenia oględzin lekarsko-sądowych. Dodatkowo ekshumacja może być też skutkiem decyzji o zajęciu terenu cmentarza na inny cel, wydanej przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Do wniosku o ekshumację należy dołączyć:

  • odpis aktu zgonu,
  • zgody zarządców cmentarzy – przypadku przeniesienia ciała.

W sytuacji, gdy ekshumacja na wniosek rodziny stała się przedmiotem sporu pomiędzy osobami spokrewnionymi, sprawę rozstrzyga sąd. Na podstawie jego wyroku wskazywana jest osoba prawomocna do podjęcia decyzji w sprawie wydobycia ciała z grobu.

Dokładne wymogi dotyczące ekshumacji zwłok określa art. 15 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783). W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.