Kiedy przeprowadza się ekshumację zwłok?

Pochówek jest często nazywany ostatnią drogą zmarłego, ponieważ z reguły ciało pozostaje na stałe w miejscu, gdzie je pogrzebano. W niektórych sytuacjach może się jednak okazać, że konieczne będzie wydobycie go w celu przeniesienia do innego grobu lub przeprowadzenia czynności nakazanych przez władze np. prokuratora lub sądu. Wszystkie czynności związane z koniecznymi w tym celu działania przeprowadzają odpowiednie służby lub wskazany zakład pogrzebowy. W Legnicy usługami tego rodzaju zajmuje się Dom Pogrzebowy Fenix. Przekonajmy się, kiedy może być przeprowadzona ekshumacja i sprawdźmy, jak wygląda.

 

Kiedy może być dokonana ekshumacja zwłok?

Ekshumację można zarządzić na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego państwowego inspektora sanitarnego. W grę wchodzi także zarządzenie prokuratora lub sądu, a także decyzja państwowego inspektora sanitarnego wydawana w przypadku zajęcia terenu cmentarza na inny cel. Ekshumacji dokonuje się też na podstawie decyzji wojewody właściwego ze względu na miejsce położenia grobu, która jest wydawana na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej — Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Ekshumacja zwłok jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia i powinna się odbyć we wczesnych godzinach porannych. Państwowy powiatowy bądź graniczny inspektor sanitarny może zezwolić na ekshumację w innym terminie przy zachowaniu wskazanych środków ostrożności.

 

Jak wygląda ekshumacja?

Metoda postępowania podczas ekshumacji zależy od czasu, jaki upłynął od pochówku. Jeżeli miał on miejsce wcześniej niż przed 20 laty, zwłoki lub szczątki są wydobywane razem z trumną. Nie jest ona otwierania, lecz umieszczana w szczelnej skrzyni, wybitej blachą. Jeżeli upłynęło już 20 lat, wydobyte szczątki wraz z resztkami trumny umieszcza się w nowej trumnie.